Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Kalkulator instalacji
fotowoltaicznej

Dowiedz się, w jakim stopniu prywatna instalacja
fotowoltaiczna będzie w stanie pokryć
zapotrzebowanie energetyczne Twojego pojazdu

Wybierz samochód
Określ roczny przebieg pojazdu
Roczny przebieg
Wybierz województwo, w którym mieszkasz
Określ szacunkową powierzchnię dachu
lub powierzchnię, na której będą rozłożone panele fotowoltaiczne
Powierzchnia dachu

Do obliczenia uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej przyjęto następujące założenia:

Nasłonecznienie – nasłonecznienie na powierzchnię horyzontalną (poziomą), odczytano z mapy nasłonecznienia, na podstawie wybranego województwa. Metodologia ta stanowi uproszczenie, w związku z czym, wyniki nie w każdym przypadku mogą odpowiadać rzeczywistym wartościom.

wspKor – współczynnik pozwalający przeliczyć dane o nasłonecznieniu na pochyloną powierzchnię paneli (modułów) fotowoltaicznych), które wyznaczone są dla powierzchni horyzontalnej. Dla celów powyższego kalkulatora przyjęto wartości nachylenia dachu (45º) oraz odchylenia od południa (25º). Wartość współczynnika korelacji wynosi 1,1.

Moc modułów – odczytywana jest z karty specyfikacji technicznej. Do obliczeń przyjęto moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego, wynoszącą 300 W. Panele o wyższej lub niższej mocy, będą wpływały na istotne zwiększenie lub obniżenia wartości uzyskiwanej energii.

Nat. prom. (STC) – natężenie promieniowania słonecznego, czyli wartość, przy których poddawane są testom moduły fotowoltaiczne. Jest to wartość 1000 W/m2

WW – współczynnik wydajności to wskaźnik uwzględniający poziom strat w instalacji fotowoltaicznej obliczany jako 100% – poziom wszystkich strat. Straty w instalacji generowane są na różnych etapach i zależą w dużym stopniu od wybranych komponentów składających się na cała instalacje. W kalkulatorze przyjęto sumę wszystkich strat na poziomie 20%.