Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach korzystania z aplikacji mobilnej i strony internetowej www.elektromobilni.pl (Serwis). Działalność Serwisu ma na celu zwiększenie świadomości społecznej, edukowanie i promowanie elektromobilności w Polsce.

 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000643156, REGON: 365877690, NIP: 5252684377 (PSPA).

 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Przystępując do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu osoba przebywająca na stronie internetowej lub używająca aplikacji mobilnej (Użytkownik) potwierdza, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie www.elektromobilni.pl oraz do pobrania w formie PDF w celu przechowywania i odtwarzania przez Użytkowników.

II. Usługi

PSPA świadczy usługi dostępu do Serwisu poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną, w ramach którego Użytkownicy mogą:

  1. uzyskiwać informacje na temat elektromobliności,

  2. uzyskiwać informacje o pojazdach elektrycznych, w szczególności o pojazdach dostępnych na rynku, ich parametrach i zakresach cenowych,

  3. korzystać z elektronicznych formularzy, narzędzi, kalkulatorów i innych funkcji polegających na wprowadzeniu danych przez Użytkownika i otrzymaniu informacji zwrotnej w oparciu o wprowadzone dane,

  4. utworzyć konto za pomocą formularza rejestracyjnego i korzystać z udostępnionych w jego ramach funkcji,

  5. uzyskiwać informacje z zakresu elektromobilności zindywidualizowane w oparciu o dane wprowadzane przez Użytkowników i pozyskiwane w toku korzystania z Serwisu,

  6. korzystać z narzędzi i funkcji (w tym map) mających na calu ułatwienie ładowania pojazdów elektrycznych w stacjach podmiotów trzecich, z którymi PSPA prowadzi współpracę (Operatorzy),

  7. kontaktować się z działem obsługi klienta Serwisu,

  8. korzystać z forum w celu wymiany informacji z innymi Użytkownikami,

  9. korzystać z promocji i kodów rabatowych na usługi ładowania pojazdów elektrycznych u wybranych Operatorów,

  10. korzystać z innych usług udostępnionych przez PSPA.

III. Rejestracja konta

 1. Warunkiem korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych przez PSPA jest rejestracja konta w serwisie.

 2. Rejestracji konta w Serwisie mogą dokonać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.

 3. W celu dokonania rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest:

  1. podać wszelkie dane osobowe i dane pojazdu niezbędne do dokonania rejestracji,

  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) – szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności i cookies dostępnej tutaj,

  3. potwierdzić zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 4. Po dokonaniu rejestracji, w toku korzystania z Serwisu konieczne może być udostępnienie danych dotyczących metody płatności (karta kredytowa, karta debetowa, inna akceptowana metoda płatności) i wyrażenie zgody na pobieranie płatności za korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu.

 5. Podanie danych, złożenie oświadczeń oraz udzielenie zgód, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Serwisu.

 6. W celu korzystania z pełnego zakresu usług dostępnych w ramach Serwisu konieczne może być podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz otrzymywanie Newslettera.

IV. Korzystanie ze strony internetowej/aplikacji mobilnej

 1. Dostęp do aplikacji mobilnej i/lub strony internetowej www.elektromoblini.pl można uzyskać za pomocą większości nowoczesnych urządzeń mobilnych z połączeniem internetowym i wyposażonych w popularne systemy operacyjne, takie jak Android lub iOS.

 2. Użytkownicy są odpowiedzialni za uzyskanie dostępu do sieci, niezbędnego do korzystania z Serwisu, jak również odpowiadają za wszelkie stawki i opłaty pobierane od operatora sieci komórkowej, w tym za korzystanie z aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych. Użytkownicy są również odpowiedzialni za dostęp do kompatybilnych urządzeń i systemów operacyjnych niezbędnych do korzystania z Serwisu, w tym za wszelkie aktualizacje oprogramowania lub sprzętu.

 3. Korzystając z forum dostępnego w ramach Serwisu, użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Zabrania się wysyłania treści obraźliwych, nielegalnych, wprowadzających w błąd, zawierających oprogramowanie wirusowe lub prowadzące do uszkodzenia lub zakłócenia działania systemów komputerowych, w szczególności podczas kontaktu z biurem obsługi klienta oraz podczas korzystania z forum.

 5. Wskazujemy, że wartości i informacje uzyskane w wyniku skorzystania z elektronicznych formularzy, narzędzi, kalkulatorów i innych funkcji polegających na wprowadzeniu danych przez Użytkownika i otrzymaniu informacji zwrotnej w oparciu o wprowadzone dane, mogą mieć charakter przybliżony i różnić się od wartości rzeczywistych.

 6. Wskazujemy, że podane w Serwisie parametry, dane techniczne, ceny i inne informacje na temat pojazdów elektrycznych mogą różnić się od rzeczywistych, ze względu m.in. na zmianę cen przez producenta pojazdu, pojawiające się akcje promocyjne wpływające na ceny, dostępność niektórych elementów wyposażenia tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi, dostępność niektórych elementów wyposażenia za dopłatą, brak dostępności niektórych elementów wyposażenia na polskim rynku.

 7. Podane w Serwisie ceny i inne informacje na temat pojazdów elektrycznych, kosztów ładowania lub innych usług świadczonych przez podmioty trzecie nie stanowią oferty handlowej.

V. Korzystanie ze stacji ładowania Operatorów

 1. W odniesieniu do usług ładowania pojazdów elektrycznych wskazujemy, że PSPA nie świadczy bezpośrednio tego typu usług. PSPA działa jedynie jako podmiot udostępniający funkcje i narzędzia ułatwiające Użytkownikom dostęp i korzystanie ze stacji ładowania Operatorów. Operatorzy są niezależnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą we własnym zakresie, niezależnie od PSPA i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania mogące wyniknąć w związku z ich usługami.

 2. Informacja o tożsamości Operatora danej stacji ładowania jest każdorazowo dostępna w Serwisie.

 3. Wskazujemy, że do korzystania ze stacji ładowania Operatorów konieczne może być zapoznanie się i zaakceptowanie odrębnego regulaminu korzystania z usług obowiązującego u Operatora danej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

 4. Z usług ładowania można korzystać w dowolnym czasie, w zależności jednak od aktualnej dostępności danej stacji ładowania. Informacja o dostępności danej stacji jest wyświetlana w Serwisie, w szczególności za pośrednictwem mapy.

 5. Odłączenie pojazdu od stacji ładowania i opuszczenie miejsca parkingowego powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu usługi ładowania w celu umożliwienia skorzystania z usługi innym Użytkownikom.

 6. Z powodu specyficznych warunków technicznych oraz oferowania usług prowadzących jedynie do ułatwienia korzystania ze stacji ładowania (a nie bezpośrednio usług ładowania pojazdów) PSPA nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezawaryjnego działania wszystkich stacji ładowania oraz możliwości pełnego naładowania pojazdu. Dostępność stacji ładowania może być ograniczona przez Operatorów z przyczyn, na które PSPA nie ma wpływu oraz w celu ich naprawy lub konserwacji.

 7. Użytkowników wiążą instrukcje obsługi umieszczone na stacjach ładowania oraz inne reguły techniczne, operacyjne lub dotyczące bezpieczeństwa mające zastosowanie do korzystania z naszych usług. Wskazane regulacje dostępne są w Serwisie, na stacjach ładowania lub na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych Operatorów.

 8. Użytkownikom nie wolno uszkadzać ani korzystać ze stacji ładowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.

VI. Płatności

 1. Usługi ładowania pojazdów elektrycznych u Operatorów są odpłatne.

 2. Korzystanie z aplikacji mobilnej i strony internetowej Serwisu nie podlega opłacie. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z aplikacji mobilnej lub strony internetowej użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani i będą mieli możliwość wyrażenia zgody.

 3. Część usług dostępnych w ramach Serwisu może podlegać opłacie. Informacja o kosztach danej usługi będzie każdorazowo dostępna w Serwisie.

 4. W celu skorzystania z usługi odpłatnej konieczne będzie podanie danych dotyczących metody płatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie tych danych przez dostawcę usług płatniczych i jej wykorzystanie przez nas do rozliczenia płatności za usługi.

 5. Podana przez Użytkownika metoda płatności może zostać poddana wstępnej weryfikacji w celu uzyskania autoryzacji w banku lub u innego dostawcy usług płatniczych, który obsługuje konkretną metodę płatności.

 6. Płatność za pomocą karty płatniczej uważa się za dokonaną w momencie, gdy dostawca usług płatniczych udostępni nam informacje, że nastąpiło obciążenie konta Użytkownika. We wszystkich innych przypadkach należną kwotę uznaje się za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu jej na naszym koncie.

 7. W przypadku nieudanej płatności kartą Użytkownik zobowiązany jest zapewnić bezzwłoczne uregulowanie wszystkich należnych kwot, podając dane innej metody płatności lub przelewem bankowym.

 8. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie opłaty są należne od momentu złożenia zamówienia na daną usługę.

 9. Faktura za konkretną usługę zostanie wystawiona i wysłana Użytkownikowi na podany adres e-mail, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda dostarczenia dokumentu płatności w inny sposób.

 10. W celu uzyskania informacji o kosztach ładowania pojazdu elektrycznego w konkretnej stacji ładowania konieczne może być skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Operatora.

 11. Płatności za korzystanie ze stacji ładowania podlegają odrębnym regulaminom, cennikom i innym regulacjom obowiązującym u Operatora danej stacji.

 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen za nasze usługi.

 13. Użytkownik przy spełnieniu określonych warunków ma możliwość uzyskania środków bonusowych, kodów rabatowych lub uczestnictwa w innych programach promocyjnych na usługi ładowania pojazdów elektrycznych u Operatorów oraz inne usługi dostępne w ramach Serwisu.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu można składać listownie na adres PSPA podany w pkt I powyżej lub mailowo na adres: biuro@pspa.com.pl

 2. Reklamacja powinna zostać skierowana w terminie 14 dni od zgłaszanego zdarzenia. Musi zawierać co najmniej następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu

  3. adres korespondencyjny,

  4. wyczerpujące dane dotyczące zdarzenia: czas, miejsce, opis zdarzenia, problemu.

 3. Reklamację postaramy się rozpatrzyć niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od jej wpływu. W przypadku braku podania danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W razie bezskutecznego upływu terminu na uzupełnienie danych przez Użytkownika, reklamację uważa się za niebyłą, a zgłoszenie zostanie zamknięte.

 4. Złożenie reklamacji nie zwalnia użytkownika z konieczności przestrzegania niniejszego Regulaminu i innych obowiązujących regulacji.

VIII. Wypowiedzenie

 1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć warunki świadczenia usług w ramach Serwisu poprzez usunięcie swojego konta.

 2. PSPA może wypowiedzieć warunki świadczenia usług lub ograniczyć dostęp do Serwisu w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących regulacji.

IX. Zmiana warunków świadczenia usług

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, formularzu rejestracyjnym, koncie Użytkownika, Polityce prywatności, aplikacji mobilnej lub stronie internetowej oraz we wszelkich innych regulacjach wchodzących w zakres świadczenia usług w ramach Serwisu.

 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdej zmianie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W razie braku zgody na zmianę Użytkownik może przerwać korzystanie z usług usuwając swoje konto.

 3. Jeżeli po zmianie warunków świadczenia usług Użytkownik przystąpił do korzystania z nich na nowych warunkach, przyjmuje się, że zaakceptował nowe warunki.

X. Odpowiedzialność

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z transakcji ładowania pojazdu elektrycznego zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz za dostępność, dokładność, prawidłowość i zgodność z ofertą usługi wykonywanej przez Operatora na rzecz Użytkownika.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie usługi wynikającej z przyczyn, na które nie mamy wpływu, m.in. takich jak siła wyższa.

 4. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń względem PSPA wynikających z wyrządzenia szkody przez Użytkownika z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Użytkownik zobowiązany będzie pokryć szkodę poniesioną przez PSPA w związku z zaspokojeniem roszczeń podmiotów trzecich.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin oraz pozostałe regulacje dotyczące świadczenia usług przez PSPA podlegają prawu polskiemu.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług przez PSPA będą rozstrzygane przez sądy polskie.

Regulamin newslettera

Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej(Newsletter) przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000643156, REGON: 365877690, NIP: 5252684377(PSPA).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera osoba korzystająca ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej www.elektromobilni.pl potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

I. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez PSPA na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące tematyki elektromobilności.

 2. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody na świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres e-mail, podany w specjalnym polu na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej www.elektromobilni.pl.

 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po wyrażeniu zgody na korzystanie z usługi Newsletter i udostępnieniu w tym celu swojego adresu e-mail.

II. Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 2. Użytkownik zobowiązany jest podać własny adres e-mail, do którego ma dostęp. Zabrania się podawania adresu poczty elektronicznej osób trzecich.

 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody PSPA stanowić może naruszenie prawa.

 4. Newsletter obsługiwany jest za pomocą narzędzia GetResponse. Więcej informacji na stronie internetowej https://www.getresponse.pl/.

III. Czas trwania

 1. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera cofając udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy i odbywa się za pomocą narzędzia GetResponse, o którym mowa w pkt II ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 3. PSPA może zawiesić bądź zakończyć wysyłanie Newslettera po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. PSPA ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

IV. Dane osobowe

 1. PSPA jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody i wskazania adresu e-mail do realizowania usługi Newsletter.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez PSPA zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymywania Newslettera.

 5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PSPA znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy biuro@pspa.com.pl lub pocztą bezpośrednio na adres PSPA.

 2. W reklamacji należy podać niezbędne dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, wyczerpujący opis problemu oraz w miarę możliwości oczekiwane rozstrzygnięcie reklamacji.

 3. Reklamacja powinna zostać skierowana w terminie 14 dni od zgłaszanego zdarzenia.

 4. Reklamację postaramy się rozpatrzyć niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od jej wpływu. W przypadku braku podania danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W razie bezskutecznego upływu terminu na uzupełnienie danych przez zgłaszającego, reklamację uważa się za niebyłą, a zgłoszenie zostanie zamknięte.

VI. Zmiany warunków usługi

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz innych regulacjach dotyczących warunków świadczenia usługi Newsletter. O wszelkich zmianach odbiorcy Newslettera zostaną bezzwłocznie poinformowani na adres e-mail.

VII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z realizacją usługi Newsletter prosimy kierować na adres e-mail biuro@pspa.com.pl