Klauzula informacyjna dla Użytkowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000643156, REGON: 365877690, NIP: 5252684377 (Administrator).

  2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@pspa.com.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także na podstawie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1) RODO.

  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  5. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom - naszym pracownikom, współpracownikom, spółkom powiązanym z Administratorem kapitałowo, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym biurom księgowym, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa.

  6. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Microsoft, Google – mające siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych lub cofnięcia zgody, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obrony własnych roszczeń.

  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.